SD_1_New_MF_H 464 Bytes
Newer Older
William F Godoy's avatar
William F Godoy committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
1
1
1
(4 0
((0,0,0) (15,7,7) (0,0,0))
((0,0,8) (15,7,15) (0,0,0))
((0,8,0) (15,15,7) (0,0,0))
((0,8,8) (15,15,15) (0,0,0))
)
4
FabOnDisk: SD_1_New_MF_D_00000 0
FabOnDisk: SD_1_New_MF_D_00002 0
FabOnDisk: SD_1_New_MF_D_00001 0
FabOnDisk: SD_1_New_MF_D_00003 0

4,1
0.0000000000000000e+00,
0.0000000000000000e+00,
0.0000000000000000e+00,
0.0000000000000000e+00,

4,1
0.0000000000000000e+00,
0.0000000000000000e+00,
0.0000000000000000e+00,
0.0000000000000000e+00,